Skip to main content

Books and monographs

Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi
Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi
Inguna Leibus
2022., 175 lpp.
Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi
Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi
Laila Kemlere
2022., 279 lpp.
Innovative Trends in International Business and Sustainable Management
Innovative Trends in International Business and Sustainable Management
E. Lazareva, A. Murzin, B. Rivza, V. Ostrovskaya
2022., 480 lpp.
Social enterprises and their ecosystems in Europe: country report Latvia
Social enterprises and their ecosystems in Europe: country report Latvia
Lāsma Līcīte
2018, 124 p.
Japanese Tourists in Finland, Estonia and Latvia – a Literature Review
Hannele Suvanto, Lea Sudakova, Kaili Kattai, Gunta Grīnberga-Zālīte, Zane Bulderberga.
2017, 45 p.
Collaboration Synergy of ICE and EKOSOC-LV Projects
Chief editor: Baiba Rivza; scientific reviewers: Elita Jermolajeva, Elina Konstantinova
2017, 87 p.
Determinant Factors for the Formation and Development of a Smart Territory
Andra Zvirbule, Baiba Rivža, Zane Bulderberga
2016, 142 p.
Priorities for Critical Materials for a Circular Economy
Mark van Loosdrecht, Egbert Lox, Guiseppe Mininni et al.
2016, 34 p.
Indicators for a circular economy
Ioannis Agapitidis, Geraldine A. Cusak, Guiseppe Mininni et al.
2016, 43 p.
Business meets art: beyond the traditional approach to education, management and business.
Business meets art: beyond the traditional approach to education, management and business
Scientific editors: Irina Sennikova, Tatjana Vasiljeva; rewiewers: Danica Purg, Gunta Grinberga-Zalite et al.
2016, 139 p.
Electronic resource: How to be innovative in the equine sector?
Electronic resource: How to be innovative in the equine sector?
Viola Korpa, Sandija Zēverte-Rivža, Līga Paula et al.
2013, 64 p.
Current Status of the Equine Sector in the Central Baltic Region (Finland, Latvia and Sweden)
Christina Lunner Kolstrup, Stefan Pinzke, Lotta Löfqvist et al.
2013, 65 p.
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai
Scientific reviewers: Māris Pūķis, Ņina Linde; introduction: Baiba Rivža; scientific editor: Maiga Krūzmētra
2018, 325 p.
Monograph: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija / Possibilities for reducing greenhouse gas emissions with climate-friendly agriculture and forestry in Latvia: a monograph
Laima Bērziņa, Lilija Degola, Linda Grīnberga et al.
2018, 304 p.
Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Accounting and taxes of the self-employed
Inguna Leibus
2018, 147 p.
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē
Jānis Donis, Jānis Gruduls, Dzidra Kreišmane et al.
2018, 114 p.
Finanšu grāmatvedība
Finanšu grāmatvedība / Financial accounting
Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika et al.
2018, 320 p.
Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana
Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana / Liquidation of limited liability company and preparation of financial statements
Laila Kelmere
2017, 166 p.
Scientific monograph
Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā: zinātniska monogrāfija / Minimum areas for sustainable farming in agriculture and forestry: scientific monograph
Irina Pilvere, Aleksejs Nipers, Linards Sisenis, Agnese Krieviņa
2016, 112 p.
Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums
Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums: zinātniska monogrāfija / Agricultural and forest land in Latvia: analytical assessment of the potential for use: a scientific monograph
Irina Pilvere, Aleksejs Nipers
2015, 245 p.
Latvijas mazo saimniecību dzīvotspēja
Latvijas mazo saimniecību dzīvotspēja / Small farm viability in Latvia
Tālis Tisenkopfs, Sandra Šūmane, Ilona Kunda et al.
2015, 96 p.
Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā
Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā / Comparative analysis of Latvian food sector competitiveness indicators in Latvia, Lithuania, Estonia, Poland and Russia: a scientific monograph
Irina Pilvere, Aleksejs Nipers, Agnese Krieviņa, Ilze Upīte, Gunta Grīnberga-Zālīte
2014, 200 p.
Educational tool: Sociālais mārketings lauku iedzīvotāju interešu harmonizācijai
Sociālais mārketings lauku iedzīvotāju interešu harmonizācijai / Social marketing for harmonising the interests of rural people: educational tool
Gunta Grīnberga-Zālīte
2014, 46 p.