Skip to main content

Awards

2021

Medal of Diligence of Ministry of Agriculture

Andra Zvirbule (2021) - Medal of Diligence of Ministry of Agriculture / Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību".

2020

Jelgava City Award

Irina Pilvere (2020) - Jelgava City Award, including Badge of Honor for contribution to the development of science, technology and innovative education and promotion of the Jelgava city / Jelgavas pilsētas apbalvojums, tostarp Goda Zīme par ieguldījumu zinātnes, tehnoloģiju un inovatīvas izglītības attīstībā un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanā.

2019

Sower - 2019

Dina Popluga, Kaspars Naglis-Liepa, Arnis Lēnerts (2019) - Winners of the competition "Sower - 2019" in the category "Science in practice and innovations" for the research “Reduction of greenhouse gas emissions with climate friendly agriculture and forestry in Latvia" / Konkursa "Sējējs-2019" laureāti Autoru kolektīva sastāvā nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" par zinātnisko darbu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā". 

2018

Zemgales Laiks Ziedonim

Baiba Rivža (2018) - A winner in the nomination for scientists "Zemgales Taureņu uzbrukums" in "Zemgales Laiks Ziedonim" / "Zemgales Laiks Ziedonim" laureāte nominācijā zinātnē "Zemgales Taureņu uzbrukums".

Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers

Baiba Rivža (2018) - Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers for successful management of the state research programme project EKOSOC-LV / Ministru kabineta Atzinības raksts par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV rezultatīvu vadību.

Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers

Irina Pilvere (2018) - Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers for the significant contribution to the development of higher education and research / Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā.

Medal of Diligence of Ministry of Agriculture

Aleksejs Nipers (2018) - Medal of Diligence of Ministry of Agriculture / Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību". 

The Cross of Recognition Class IV

Jānis Ābele (2018) - The Cross of Recognition Class IV for lifelong contribution in higher education and scientific research / Atzinības krusta IV šķira par mūža ieguldījumu augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības darbā.

2017

Grand Medal of the Latvian Academy of Sciences

Baiba Rivža (2017) - Grand Medal of the Latvian Academy of Sciences for a significant contribution to the research activities in rural and regional development in Latvia / Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē.

2016

Medal of Diligence of Ministry of Agriculture

Ingrīda Jakušonoka (2016) - Medal of Diligence of Ministry of Agriculture for long-term creative academic, social and scientific work / Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" par ilggadēju radošu akadēmisko, sabiedrisko un zinātnisko darbību.

Gratitude of the Latvian Bakers’ Association

Aija Eglīte (2016) - Gratitude of the Latvian Bakers’ Association for investing in research / Latvijas Maiznieku biedrības pateicība par ieguldījumu pētniecībā.

Sower - 2016

Baiba Rivža (2016) - An award in the competition "Sower - 2016" in the category "Science for the rural development" / Konkursa "Sējējs" balva nominācijā "Zinātne lauku attīstībai".

The Order of Three Stars, Class III of the Republic of Latvia

Irina Pilvere (2016) - The Order of Three Stars, Class III of the Republic of Latvia Triju Zvaigžņu ordenis III šķira.

Medal of Diligence of Ministry of Agriculture

Aina Dobele (2016) - Medal of Diligence of Ministry of Agriculture for Contribution to the Development of the Agricultural Sector, Active Academic, Public and Scientific Activities / Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā, aktīvu akadēmisko, sabiedrisko un zinātnisko darbību.

2015

Certificate of Recognition and the medal of Ministry of Agriculture of Poland

Irina Pilvere (2015) - Certificate of Recognition and the medal of Ministry of Agriculture of Poland for a significant contribution to the development of agriculture in Poland and Europe / Polijas Lauksaimniecības ministrijas atzinības raksts un medaļa par nozīmīgu ieguldījumu Polijas un Eiropas lauksaimniecības attīstībā.

2014

Sower - 2014

Līga Proškina (2014) - Winner of the competition "Sower - 2014” in the category "Science for the rural development" for the research "Characterization of meat for food in Latvia" / Konkursa "Sējējs-2014" laureāte Autoru kolektīva sastāvā kategorijā „Zinātne lauku attīstībai” par darbu "Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums".

Belarussian National Academy of Sciences’ Award

Baiba Rivža (2014) - Belarussian National Academy of Sciences’ Award for Significant Contribution in Cooperation between Latvian and Belarusian Scientists / Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts par būtisku ieguldījumu Latvijas un Baltkrievijas Zinātnieku sadarbībā.

2013

Certificate of Recognition

"Certificate of Recognition" of the Higher Education Council for a significant contribution to research work at the Latvian Economic Development Forum (LEAF) in the framework of research papers’ competition / Augstākās izglītības padomes Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu pētnieciskā darba vadīšanā Latvijas Ekonomikas attīstības foruma (LEAF) zinātnisko darbu konkursa ietvaros.